آیکون منو
شرح وظایف دفتر
1389/8/29 شنبه
اقتصاد محیط زیست
- جمع آوری اطلاعات موردنیاز به منظور انجام اطلاعات اقتصادی، حسابداری و حسابرسی محیط زیست
- مطالعه و بررسی و تعیین روش یا روش های قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست
- انجام بررسی های لازم در زمینه یافتن قیمت پایه در عناصر اصلی زیست محیطی مانند آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش و تهیه پیشنهاد به منظور تعیین جرایم در مورد آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست
- ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و تعیین ارزش پولی و مبادله ی آنها
- بررسی و تعیین روش های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و هزینه های زیست محیطی و تهیه دستورالعمل های لازم برای آنها
- بررسی و تعیین هزینه های فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست یا برداشت از دارایی های طبیعی می گردند.
- بررسی آثار اقتصادی و تبعات سوء عوامل فرامرزی زیست محیطی در اقتصاد ملی و تعیین میزان خسارات وارده به عناصر محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
- ترویج و تشویق دیدگاه های اقتصاد زیست محیطی در بین مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور معطوف به توسعه پایدار
- همکاری جهت تهیه گزارشهای اقتصادی در زمینه رابطه فقر و تخریب محیط زیست با مراجع ذیربط
 - مطالعه اثرات اقتصادی برنامه های توسعه بر محیط زیست مطابق با نتایج مطالعات ارزشگذاری اقتصادی منابع
 - همکاری جهت محاسبـه دارائی های زیست محیطی و تعیین نسبت آنها با تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص منطقه ای (GDP و  GNP) با مراجع ذیربط
 - بررسی تاثیر اقتصادی سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و خشکسالی .... بر محیط زیست و محاسبه اقتصادی و برآورد هزینه های برنامه های جبرانی زیست محیطی
 - تهیه نظام دارائی های عناصر زیست محیطی و پیشنهاد جایگاه آن در سرفصل های حسابهای ملی
 - پیگیری اجرای مصوبات قانونی مربوط به ارزش گذاری اقتصادی منابع

 توسعه پایدار
- مطالعه و زمینه سازی جهت ارائه پیشنهاد برای تدوین خط مشی راهبردها وشاخص های توسعه پایدار و تلفیق و یکپارچگی مسائل زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی کشور (بلند مدت و میان مدت)
 - همکاری های بین المللی توسعه پایدار با هماهنگی دفتر امور بین الملل وکنوانسیونها
- گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های توسعه پایدار با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط
- همکاری با دفتر آموزش و مشارکت مردمی در برگزاری دوره های آموزش توسعه پایدار برای سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مسئولان کشور در جهت اشاعه نگرش توسعه پایدار
 - هماهنگی با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور در لحاظ شاخص های پایداری در تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت
 - سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ترویج الگوهای توسعه پایدار تولید و مصرف در بخش های مختلف کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی ذیربط کشور
 - همکاری با واحد برنامه ریزی سازمان به منظور ورود به برنامه های کلان ملی و ایجاد سازوکارهای اجرایی – حاکمیتی در زمینه توسعه پایدار
- تدوین شاخص های پایداری و کارآیی محیط زیستی فعالیت های مختلف توسعه ای و اقتصادی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت ، خدمات و بازرگانی
- بررسی و تعیین شاخص های ملی، بومی یا محلی توسعه پایدار با توجه به استانداردها و تعهدات و موافقتنامه های بین المللی
- انجام امور دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار

آمار
- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ آمار و فناوری اطلاعات، برگزاری نشست‌ها، جلسات و سمینارها در ستاد و استان‌ها
- شناسایی، جمع آوری ، طبقه‌بندی، ساماندهی، یکسان‌سازی، مکانیزه نمودن، پردازش، تجزیه و تحلیل و ارایه نتیجه‌های آماری" و همچنین نظارت و ارزیابی بر: " طرح‌های آماری و ایجاد پایگاه داده‌های مناسب" و ارائه آن به واحد هاي ذي ربط
همکاری با مرکز آمار ایران جهت شناسایی، تعریف، تدوین و استقرار نظام آمارهای ثبتی و جمع‌آوری آمارهای مربوطه از طریق واحدهای مختلف سازمان به منظور تأمین نیازهای آماری کشور
- تبادل آمار و اطلاعات محیط زیست کشور از طریق شبکه های مختلف و برقراری ارتباط با پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، دانشگاه‌ها، موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور جهت تبادل تجربیات و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در زمینه آمار و اطلاعات زیست محیطی:


ارزیابی توان اکولوژیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- تعیین سیاست، راهبری و ایجاد پایگاه داده RS و GIS، ارتباط با واحدهای تابعه سازمان و تشکیل جلسات و بررسی طرح های موجود در راستای تولید و استفاده از سیستم های اطلاعاتی GIS در راستای مدیریت و بهره برداری از این سیستم ها
- تدوین چارچوب اطلاعاتی و تعیین گردش اطلاعات سیستم جغرافیایی و سنجش از دور
- انجام مطالعات پژوهشی و تطبیقی در زمینه روش های نوین ارزیابی توان اکولوژیک و سیستم اطلاعات مکانی و کاربرد آنها در ایران
- مطالعه مستمر و ارایه پیشنهاد در زمینه راهبردهای خاص حفاظت از محیط زیست مبتنی بر توان های محیطی در چارچوب اصول آمایش سرزمین و توازن منطقه ای(ملی و استانی) براساس وظایف سازمان
- سیاست گذاری و نظارت بر تدوین و اجرای طرح های ارزیابی توان اکولوژیک در سطح کشور

​​​​​​
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *