آیکون منو
ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه
1389/8/19 چهارشنبه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است ، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط ، به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی ، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل : جنگل ، آب ،خاک ،انرژی ،تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه هایی که دستور العمل آنها به تصویب رسیده در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد.   
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *