آیکون منو
چارت دفتر
1389/8/24 دوشنبه


ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
1
اسکندر امیدی نیا
معاون آموزش و پژوهش
2
سهیلا بابایی
مسئول دفتر معاونت
42781768
3
سروناز کرباسی
مسئول دفتر معاونت
42781767
4
کتایون حجتی
سرپرست دفتر توسعه پایدار آمار و اقتصاد محیط زیست
88233206
5
سیدامیرفاتح وحدتی
معاون دفتر
42781339
6 مهناز مسلمی مسئول دفتر 42781656
7
فائزه آیت اللهی
رئیس گروه اقتصاد محیط زیست
42781319
8
فروغ شادمان
کارشناس اقتصاد محیط زیست
42781320
9
مهناز عزیزی
کارشناس اقتصاد محیط زیست
42781279
10
الناز کیوانی
رییس گروه آمار
42781358
11
لیلا زمانی
رییس گروه توسعه پایدار
42781203
12
طاهره بایبوردی
کارشناس توسعه پایدار
42781037
13
مهنوش رضاعلی
رییس گروه GIS، RS و ارزیابی توان اکولوژیک
42781280
14
فرشته جادری
کارشناس GIS، RS
42781356
15 مجید زرگر کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک 42781377
16 احسان خسروی کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک 42781485
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *