آیکون منو
اهداف و محور های پروژه شماره 2
1389/8/19 چهارشنبه
هدف:
هدف اصلی این پروژه ، تقویت و توانمند سازی دانش اقتصاد محیط زیست در کشور و ترویج و اشاعه رویکرد اقتصاد محیط زیستی در بین گروه های مخاطب اولویت دار از جمله مدیران ،برنامه ریزان ، سیاست گذاران و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر میباشد.

محورها:
1- ایجاد سامانه های اطلاعاتی تخصصی مربوط به اقتصاد محیط زیست
2- آموزش و تربیت نیرو های انسانی
3- اطلاع رسانی
4- برگزاری کارگاه های آموزشی توانمند سازی اقتصاد محیط زیست
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *