آیکون منو
شرح وظایف
1389/8/22 شنبه

-جمع آوری اطلاعات موردنیاز به منظور انجام اطلاعات اقتصادی، حسابداری و حسابرسی محیط زیست
- مطالعه و بررسی و تعیین روش یا روش های قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست
- انجام بررسی های لازم در زمینه یافتن قیمت پایه در عناصر اصلی زیست محیطی مانند آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش و تهیه پیشنهاد به منظور تعیین جرایم در مورد آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست
- بررسی و تهیه گزارش های اقتصادی در زمینه رابطه فقر و تخریب محیط زیست
- ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و تعیین ارزش پولی و مبادله ی آنها
- بررسی و تعیین روش های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و هزینه های زیست محیطی و تهیه دستورالعمل های لازم برای آنها
- بررسی و تعیین هزینه های فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست یا برداشت از دارایی های طبیعی می گردند.
- بررسی آثار اقتصادی و تبعات سوء عوامل فرامرزی زیست محیطی در اقتصاد ملی و تعیین میزان خسارات وارده به عناصر محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
- ترویج و تشویق دیدگاه های اقتصاد زیست محیطی در بین مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور معطوف به توسعه پایدار

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *