آیکون منو
معرفی طرح ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی
1389/8/19 چهارشنبه
طبق ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط، به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل : جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه هایی که دستور العمل آنها به تصویب رسیده در امکان سنجی طرح های تملک دارای های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد. هدف از انجام مطالعات ارزش گذاری اقتصادی و تخمین هزینه های اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست در محدوده های پیشنهادی، دستیابی به اطلاعات و ارقام مورد نیاز در تهیۀ حساب های اقماری محیط زیست است. علاوه برآن، یافته های حاصله زمینۀ خوبی برای اجرای سایر تکالیف قانونی مندرج در مادۀ (59) قانون برنامۀ چهارم ایجاد کرده و دستگاه های دولتی ذیربط و به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست را در تحقق حفظ منابع محیط زیستی با رویکردی اقتصادی یاری خواهد داد.
 
این طرح شامل 2 پروژه با عناوین ذیل است:
1-    تعیین ارزشها و هزینه های محیط زیستی
2-    توانمندسازی اقتصاد محیط زیستی کشور
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *