آیکون منو
اهداف و محورهای پروژه شماره 1
1389/8/19 چهارشنبه
هدف:
هدف اصلی این پروژه ، ارزشگذاری اقتصادی سایت های مهم زیست محیطی کشور و برآورد و تخمین هزینه های ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست ناشی از پروژه های عمرانی در کشور و در اختیار نهادن داده های حاصل برای لحاظ نمودن آنها در حساب های ملی کشور میباشد.
محورها:
1- کمی سازی و برآورد ارزش اقتصادی منابع محیط زیستی در زیست بومها و مناطق مختلف                 
2- تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در زیست بوم ها و مناطق مختلف کشور    
3-تهیه دستور العمل استفاده از نتایج برآورد های مربوط به ارزش ها و هزینه های محیط زیستی در امکان سنجی طرح ها و پروژه های توسعه ای        
تدوین اصول و سیاستهای محیط زیستی ناظر بر فعالیت های مختلف اقتصادی   
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *